Chorzów Batory
Chorzów Stary

Projekt „Hajduczek II – Niepubliczny Żłobek w Chorzowie”

Celem głównym projektu „Hajduczek II – Niepubliczny Żłobek w Chorzowie” jest utworzenie do 31.08.2021r dodatkowych 15-tu miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na obszarze M. Chorzów w województwie śląskim. Uczestnikami/czkami projektu jest 15 (w tym 14K) rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 3 z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego i osobistego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Dzięki wsparciu projektu 10 rodziców/opiekunów powróci na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem dziecka, a 5-ciu kolejnych włączy się w aktywizację zawodową i poszukiwanie pracy w trakcie realizacji projektu.

Wartość projektu

359 990 zł

Wkład UE

305 991 zł

Projekt: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat”

Celem głównym projektu jest utworzenie do 31.07.2019r 30-tu miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Chorzów wskazanym w dokumencie:„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023”str 66, tj w Chorzowie II, Chorzowie Starym, Centrum i Batory, zlokalizowanych w Gminie Chorzów w województwie śląskim. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu jest 30 rodziców(w tym 29 kobiet) i opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Chorzowa z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego i osobistego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki wsparciu projektu 10 rodziców/opiekunów powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a 20-tu kolejnych włączy się w aktywizację zawodową i poszukiwanie pracy w trakcie realizacji projektu

Wartość projektu

875 342 zł

Wkład UE

744 041 zł

Projekt „Hajduczek-Niepubliczne Przedszkole w Chorzowie”

zakłada utworzenie do 31.08.2020 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie, w tym dla 8 dzieci z niepełnosprawnością, oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczęszczających już do OWP Hajduczek 36 dzieci z niepełnosprawnością. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia w placówce i podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycielkom, które wykorzystają nabyte umiejętności i kompetencje w  pracy z uczestnikami projektu i w dalszej pracy zawodowej. Dzięki realizacji projektu rozszerzy się i uatrakcyjni oferta instytucjonalnego wychowania przedszkolnego w Chorzowie i wyrównają się szanse edukacyjne dzieci z deficytami rozwojowymi.

Wartość projektu

1 018 360 zł

Wkład UE

865 606 zł