thin

PLAN DNIA MALUCHY

 • 8:30 – 9:00
 • 9:00 – 9:45
 • 9:45 – 10:30
 • 10:30 – 10:45
 • 11:00 – 12:30
 • 12:30 – 13:00
 • 13:00 – 13:30
8:30 – 9:00

I Śniadanie


czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego

i samodzielnego spożywania posiłku


9:00 – 9:45

MALI ODKRYWCY…


 • zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela obejmujące różne obszary aktywności, podczas których dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują w twórczy sposób różnorodne problemy edukacyjno-dydaktyczne:
 • zabawy ruchowe integrujące grupę
 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej
 • zabawy dydaktyczne
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

9:45 – 10:30

CZAS NA ZABAWĘ…


zabawy twórcze, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka,

indywidualne i grupowe (obserwacja zachowań i działań dzieci)


10:30 – 10:45

II ŚNIADANIE


czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego

i samodzielnego spożywania posiłku


11:00 – 12:30

CZY SŁOŃCE… CZY DESZCZ… pobyt dzieci na świeżym powietrzu


 • nabywanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie)
 • zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne
 • prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:30 – 13:00

OBIAD


czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami


13:00 – 13:30

CHWILA RELAKSU…


 • leżakowanie
 • słuchanie bajek, opowiadań
 • słuchane muzyki relaksacyjnej

DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU „HAJDUCZEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJIZ ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM